Projekt

Hälsoprojekt


Under läsåret 2018-2019 arbetade skolan och förskolan med ett hälsofrämjande projekt. Projektet kommer fortlöpa tillsvidare.

Syftet med hälsoprojektet är att implementera Skolverkets nya riktlinjer och den forskning som visar på att daglig fysisk aktivitet gynnar elevens inlärningsförmåga och måluppfyllelse. Vi kommer skapa fler tillfällen för rörelse både under lektionstid och på raster samt att vi på skolan ska lära oss mer om vad fysisk aktivitet har för fördelar för skolarbetet. Målsättningen är att öka den fysiska aktiviteten under hela skoldagen samt kunskap om betydelsen av rörelse för en ökad inlärningsförmåga.

Syftet med Hälsofrämjande skolutveckling är att faktorer, som leder till bättre hälsa, skall genomsyra arbetet i skolan. Grundsynen är att lusten och möjligheten att lära är starkt kopplad till hälsa och välbefinnande. Det hälsofrämjande arbetet kommer vara en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Det finns konkreta planer med tydliga mål för verksamheten och det löpande arbetet finns med i våra årshjul för elevhälsan, pedagoger och skolledning.

Redan i planeringsstadiet av insatsen har vi en etablerad kontakt med Beatrix Algurén vid Göteborgs universitet. Beatrix kommer att bidra med sin kunskap, genom att vara ett metodiskt och akademiskt stöd genom hela insatsen. Därigenom kommer vår insats att tryggt vila mot ett vetenskapligt förhållningssätt.