Montessoriförskolan & Montessoriskolan Centrum

En plats att trivas på


Välkommen

Ett stenkast från Vasaplatsen i centrala Göteborg ligger en av stadens mest eftersökta förskola och skola. Här går många barn från Centrum, Majorna och Linné, men vi har även elever som färdas långa avstånd för att ta sig till skolan de själva valt.

Nästan alla våra elever kommer hit för att deras vårdnadshavare eller de själva känt någon som rekommenderat oss. Vår montessoripedagogik är för många en viktig orsak till skolvalet, men våra vackra lokaler, vår höga personaltäthet, trygga och trivsamma atmosfär är oftast det som våra elever samt vårdnadshavare lyfter.

Vi är en fristående förskola och friskola som drivs i stiftelseform där allt eventuellt överskott alltid återinvesteras i verksamheten. Välkommen att läsa mer om förskolan och skolan på denna hemsida.

Skolans rektor har ordet

Vad utmärker en bra skola? Är det lärarnas engagemang och kunskap? Eller en harmonisk miljö och rofyllda lokaler? Eller är det en pedagogik som grundas på en tro om att elevens lärande bygger på en vilja att utveckla sig själv?

Montessoriskolan Centrum har allt detta och mycket mer. Vi är stolta över att arbeta på en skola som erbjuder alla elever trygghet i såväl lärandet som i den sociala omgivningen och miljön. Vår skola är en montessoriskola vilket innebär att trygga arbetsformer, social förmåga, samarbete och ansvar är viktiga inslag i undervisningen.

Hos oss vill vi skapa trivsel för såväl elever, lärare, pedagoger och övrig personal. Vi drivs av att öppenhet ska genomsyra hela verksamheten, från den fysiska miljön till våra värderingar och människosyn. Våra vackra lokaler har en planlösning som bidrar till att personalen alltid är nära eleverna. En harmonisk miljö bidrar också till trygghet i undervisningen. Det är ett fantastiskt jobb att vara rektor på Montessoriskolan Centrum. Man får hopp om framtiden genom att studera, interagera med och lära känna våra elever. Det är en fin sammanhållning bland
eleverna, som behandlar varandra med värme och respekt i de allra flesta fall. För de sällsynta fall där något tråkigt händer på skolan är det viktigt att veta att vi har planer, rutiner och regelverk för hur sådant ska hanteras.

Vi i skolledningen strävar alltid efter att utveckla verksamheten för elevernas och vår personals bästa. Tack vare att vi är ägda av en stiftelse, och allt eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten, kan vi säkerställa att vi har resurser som verkligen satsas på utbildningen. Vi har också en hög lärartäthet per elev vilket bidrar till att våra elever känner sig trygga. Det ger speciellt goda förutsättningar för lärande. något som är en viktig värdemätare och en stor glädje för oss.

På Montessoriskolan Centrum har vi sedan starten 1992 haft fokus på det viktigaste för vår framtid, nämligen barnen. Det ska vi fortsätta med, och som skolledning är vårt jobb att vidareutveckla den trygga, trivsamma och sociala miljö som byggts upp på skolan genom åren.

/Rektor Sandra Fjordebeck

Detta händer

Skolavslutning 2024

Den 13e juni 2024 har vi skolavslutning. I år hålls avslutningen i Betlehemskyrkan kl.09.00. På länken nedan finner du programblad för avslutningen.

Programblad skolavslutning 2024»

 

Öppet hus

Öppet hus hålls varje år i mars. 2024 hölls öppet hus den 7e mars på såväl förskolan som skolan. På länken nedan finner du ytterligare information och program.

Öppet hus»

 

30 års-firande

Under 2023 firade Montessoriskolan Centrum 30 år. Det firades i Hagaparken med dans och fika. På länken nedan finner du en film från dansen.

Film 30års-firande»

 

 

Skoltröjor

Om någon elev är intresserad av att beställa en skoltröja eller T-shirt så säger ni till er mentor eller klasslärare om detta.

 

Matsedel

Kikkis mat»

 

 

 

 


Förskolan

”Hjälp mig hjälpa mig själv”


På vår förskola går barn i åldrarna mellan 1-5 år. Förskolan håller till i våra lokaler på Nedre Fogelbergsgatan där barnen har tillgång till en lummig park i direkt anslutning till byggnaden.

På förskolan har barnen tillgång till en stor variation av spännande materiel och böcker, så att de alltid kan hitta något som fångar deras intresse och nyfikenhet. Barnen i åldrarna 3-5 år gör stora och viktiga framsteg i sin utveckling, i olika takt. Medan många barn fortfarande föredrar att leka själva, börjar andra socialisera sig, förstå känslor och klara av att arbeta och leka i grupp. Barnen fascineras av språk och begrepp, övar sig att kommunicera och lägger till ord hela tiden – de bygger sitt språk. På förskolan finns montessorilärare alltid nära till hands, de följer alla barn noga, för att kunna guida barnen till aktiviteter som är lämpliga för deras individuella mognads-och utvecklingsnivå.

Varje dag har montessorilärarna och barnen en gemensam samling där innehållet varierar mellan aktuella teman: språk, matematik, sång och rörelse.

Montessoriförskolan Centrum arbetar aktivt med att tillfredsställa barnens behov av lek, trygghet och utveckling.  Enligt montessoripedagogikens principer hjälper lärarna barnen att själva klara av sin egen inlärning.


Grundskolan

Montessoriskola för årskurs F-9


Grundskolan på Montessoriskolan Centrum är uppdelad i årskurserna F-3, 4-6 och 7-9. I våra F-9-klasser har vi en miljö utan kateder och traditionella skolbänkar. Istället sitter våra elever runt bord eller på golvet, och arbetar med sina veckoplaneringar i grupp eller ensamma. Längs med väggarna i alla rum finns rikligt med arbetsmateriel på hyllorna som eleverna kan arbeta med i de olika ämnena. Som elev har man stor frihet att självständigt välja vilka uppgifter man vill arbeta med och hur länge man vill arbeta med dem, under EA (Eget Arbete). Som ett naturligt steg lär sig eleverna också att ta ansvar för att täcka in alla ämnen som kursplanen kräver för terminen. Friheten att välja innebär också att eleverna övar sig på att ta hänsyn till sina kamrater och för miljön omkring sig.

”Det är roligt att få jobba ihop med sina klasskamrater och kompisar” tycker Alfons, Josefine, Sebastian och Sofia i årskurs 4. ”Det är bra att man kan hjälpa varandra, det blir oftast bättre än när man jobbar själv”, tycker Josefine. ”Och så kan man skoja med varandra lite”, fyller Alfons på, och de andra instämmer.

Årskurs F-5 består av 24 elever och årskurs 6-9 av 29 elever. En stor del av lektionerna bedrivs i halvklasser och de flesta helklasslektioner i kärnämnena hålls av två lärare, tvålärarsystem.

Årskurserna 7-9 är en liten enhet med en klass i varje årskurs. Klasserna består av upp till 29 elever och har två klasslärare.

Skolveckan består av planering och utvärdering i mentorsgrupper tillsammans med mentorn, ämneslektioner och särskilda arbetspass som kallas EA (Eget Arbete). Som elev har man därmed eget inflytande över sin skolvecka och får lära sig att frihet också innebär  ansvar.

”EA-tiden gör att eleverna lär sig att ta eget ansvar. Det är jättebra att ha den tiden för att arbeta med det som man behöver just då, och för att till exempel förbereda sig för en viss lektion”, tycker Carolina, Amir, Natalia och Linus i årskurs 7. ”Att lära sig att ta ansvar tidigt kommer nog löna sig när man börjar gymnasiet, där det läggs stor vikt vid just ansvarstagande”, tror Carolina. ”Och på andra skolor får man hemläxor, medan vi får uppgifter som vi kan välja att göra under EA-tiden”, fortsätter Natalia. Amir tycker mentorsgrupperna ger en bra sammanhållning: ”När vi gör grupparbete gör vi dem oftast i mentorsgrupperna. Då lär man känna varandra och blir bra kompisar vilket också gör att man arbetar bättre ihop”.

För eleverna innebär skoltiden en stor utveckling av sin sociala förmåga. På Montessoriskolan Centrum tar vi fasta på detta genom att uppmuntra grupp- och samarbete, samtidigt som det är viktigt att eleverna får befinna sig i en trygg miljö med handledande lärare.


Fritidshemmet

”Hjälp mig hjälpa mig själv”


På Montessoriskolans båda fritidshem erbjuder vi en strukturerad verksamhet med en engagerad personal. Aktiviteter som genomförs och erbjuds på fritidshemmet är anpassade utifrån barngruppen, individuella intressen, mognad och behov.

Vi strävar efter att ha en god social gemenskap där barnen skall känna trygghet och vilja och lust att lära. Fritidshemmen kompletterar både skolan och hemmet och erbjuder barn från förskoleklass till åk 3 fritidshemsplats. Vi ser gruppen som ett verktyg för utveckling och vårt fokus inriktar sig på barnens relationsskapande, barns självförtroende och barns tillhörighet. Fritidshemmet strävar efter att barnen skall kunna hjälpa varandra, klara av att leka tillsammans samt lära individuellt och i grupp. På fritidshemmet skall barnen lära sig att ingå i olika sociala sammanhang och kunna utveckla sin identitet.

Barns lek har en central plats i vår verksamhet och vi använder leken för att inspirera och utmana barns lärande. På våra fritidshem vill vi förena god omsorg med en väl planerad pedagogisk verksamhet där barnen skall känna delaktighet, demokrati, inflytande och grupptillhörighet.


Vi på Montessoriskolan Centrum erbjuder även fritidsklubb för elever i åk 4-6. Fritidsklubben på Montessoriskolan Centrum ska vara en plats där barnen kan mötas, spela spel, äta mellanmål, öva på vardagliga sysslor i syfte att klara sig ensamma hemma och få hjälp med läxor. På Fritidsklubben ska barnen även få pröva på olika fritidsaktiviteter för att få möjlighet att utveckla intressen. Personal och barn planerar gemensamt och barnen ska ha ett stort inflytande över aktiviteter och innehåll.

Precis som i skolan är det viktigt att barnen är med och bestämmer målen för verksamheten. Detta gör att aktiviteterna blir meningsfyllda för barnen. Om inte, är det lätt att barnen tappar intresset. Vi måste lyssna på barnen och förstå vad de har för behov efter skolan slut.


Instagram

Aktuellt och intressant