Trygghet och trivsel

En trygg och trivsam skolgång


En trygg och trivsam skolgång är den viktigaste prioriteringen man kan göra för sina elever. Med trygghet och trivsel skapar vi förutsättningar för resultat- och måluppfyllelse, samt för elevernas generella välbefinnande.

Kvalitetsarbete

Montessoriskolan Centrum har ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete som svarar på kraven i Skollagens (2010:800) kapitel 4.
Skolan arbetar aktivt med uppföljning, utvärdering och analys i syfte att ta reda på och bedöma i vilken grad målen har uppnåtts och om det finns nya utvecklingsbehov. För detta använder vi oss av tydliga underlag såsom skriftliga omdömen/betyg, nationella prov, möten, protokoll och vår
trivselenkät samt Skolverkets verktyg SIRIS och BRUK.

En stor del i skolans kvalitetsarbete utgår från våra pedagogiska ”årshjul”. Årshjulet är en stödstruktur för att ge en översikt och underlätta det systematiska kvalitetsarbetet, samt en överblick för de tradition er som vi uppmärksammar på skolan. Var och en i arbetslaget har kunskap om verksamheten och hela arbetslaget ska delta i det systematiska kvalitetsarbetet.

All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barn/elevperspektiv. Det är
rektor som ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs enligt bestämmelserna i skollagen. Det är viktigt att kvalitetsarbetet leder till förändringar i skolan, som i sin tur gör att verksamheten bättra kan bidra till barnens/elevernas lärande inom olika målområden.

Likabehandling

Montessoriskolan Centrum ska vara en plats där elever inte utsätts för diskriminering eller kränkningar från vare sig andra elever eller personal. Det ska vara en plats där eleverna ska känna sig sedda för dem de är och där respekt för alla människors lika värde råder.

Skolan har upprättat en plan som fått namnet ”Likabehandlingsplan, plan mot kränkande be handling och trakasserier (härefter: ”Likabehandlingsplanen”)”. Till grund för planen ligger bland annat
Diskrimineringslagen (2008:567), Skollagen (2010:800) samt läroplanen (LGR 11). Ansvariga för upprättandet av planen är Rektor och elevhälsoteamet. I upprättandet av likabehandlingsplanen har även Teamet för Trygg och Trivsam skola medverkat. I likabehandlingsplanen definieras diskrimineringsgrunder, vad som utgör direkt/indirekt dis kriminering,
trakasserier, kränkande behandling och mobbning. Vidare görs en genomgång av ansvarsfördelningen mellan rektor, specialpedagog och kurator, övrig personal och Teamet för Trygg och Trivsam skola.

Likabehandlingsplanen tydliggör också vilka förväntningar som finns på såväl skolans barn och elever som på elevernas vårdnadshavare. I likabehandlingsplanen ingår tydliga rutiner som skolan och förskolan ska följa vid misstanke om eller pågående av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Man kan också läsa om skolans främjande och förebyggande likabehandlingsarbete under föregående läsår.

Med likabehandlingsplanen är Montessoriskolan Centrum väl förberedd att följa de rutiner som finns och agera på ett icke godtyckligt sätt i den händelse att diskriminering eller trakasserier skulle uppstå. Likabehandlingsplanen finns att ladda ner på Montessoriskolan Centrums hemsida: www.montessoriskolancentrum.se.

Elevhälsa

Montessoriskolan Centrum satsar mycket på elevhälsa. På skolan finns speciallärare, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolläkare.

Våra mål för elevhälsan är:
• Motverka och förebygga ohälsa. Klimatet i skolan ska vara sådant att varje elev känner trivsel och trygghet och där varje person blir bemött med respekt och respekterar andra och där allas lika värde är en självklarhet. Elevhälsan ska omfatta alla elever och speciellt de som är i behov av särskilt stöd
• Att förebygga och motverka alla former av mobbing och kränkningar
• Att kartlägga behovet av stödåtgärder samt sätta in dem i ett tidigt skede
• Att förebygga uppkomsten av kunskapsluckor och reparera de som finns
• Att samverka med hemmen i enskilda elevärenden

På skolan finns ett elevhälsoteam som har som syfte att förebygga ohälsa. Rektor ansvarar för elevhälsoarbetet och elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, speciallärare, kurator och skolsköterska. Elevhälsoteamet har möte varje vecka, vilket är öppet för alla lärare som vill diskutera
elevärenden. I elevhälsoteamets uppgifter ingår att kalla till elevhälsokonferenser vid behov, att utarbeta åtgärdsprogram för elever i behov av stöd, att ansöka om extraresurser samt att utarbeta planer för att handleda lärare i elevhälsofrågor.